22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Spørgsmål & Svar


 

Hvad er Lindersvolds historie?

Lindersvold var mellem 1680 og 1724 år ejet af Merete Sophie Urne, som blev landskendt, da egnens bønder skrev en smædesang om hendes ondskab. I knap 150 år lå Lindersvold under Gavnø gods.

I 1808 nedbrændte Lindersvolds hovedbygning, hvorefter en ny blev opført i 1830.

Da Lindersvold i 1927 overgik til Julemærkekomiteen, gennemgik hovedbygningen en stor renovering, hvor den bl.a. fik en ny tilbygning. Derefter har bygningerne været brugt til amtslig behandlingsinstitution og derefter efterskole.

Den nuværende ejer, Fælleseje, købte og istandsatte bygningerne i 1994.

Hvad er Skolecentret Lindersvold?

Skolecenteret Lindersvold er et skolecenter beliggende i Faxe kommune, tæt ved Præstø fjord.

Skolecentret har til huse på det tidligere Lindersvold gods. Her ligger en række ikke-offentlige sociale tilbud, herunder en heldagsskole, et STU-tilbud, et opholdssted, et botilbud for voksne samt Den Rejsende Højskole på Sydsjælland.

De forskellige institutioner deler nogle af de fysiske rammer med hinanden og samarbejder omkring pædagogik og fritidsaktiviteter fx fælles sportsarrangementer, opsætning af årets teaterstykke mm.

Hvornår startede botilbuddet?

Opholdsstedet har eksisteret siden 2001. 

Hvordan er botilbuddet organiseret rent juridisk?

Botilbuddet drives af  nonprofit-fonden “Botilbuddet på Lindersvold” som har CVR nr27403573.

Botilbuddet drives i overensstemmelse med formålet, der er beskrevet i fondens vedtægter.

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med fondens aktiviteter.

 

Hvordan er botilbuddet godkendt?

Botilbuddet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som botilbud for voksne, jf. Lov om Social Service §107 og §108.

Kun godkendte tilbud kan optages på Tilbudsportalen.

 

Hvem fører tilsyn med opholdsstedet?

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med Botilbuddet på Lindersvold.

Her er et link til Tilsynsrapporten for 2020.

Hvordan samarbejder botilbuddet med de øvrige sociale tilbud på Lindersvold?

Botilbuddet har et pædagogisk samarbejde med de andre socialpædagogiske tilbud på Lindersvold, fx vedr. kompetenceudviklende kurser, pædagogiske dage og naturligvis i det daglige arbejde, hvis en ung fx modtager undervisning  på stedets STU.

Der er et ugentlig stedmøde, hvor fælles aktiviteter og arrangementer planlægges og praktiske opgaver ift. pasning af parken mm. fordeles.

Botilbuddets leder er også leder af Opholdsstedet på Lindersvold og Heldagsskolen på Lindersvold.

 

Hvordan er botilbuddets økonomi organiseret?

Botilbuddet har et godkendt budget, som ligger til grund for beregningen af prisen for opholdstaksten. Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer borgere på stedet. Månedspriserne varierer afhængig af tilbud og behov.

Grundtaksten er i 2020 pr. måned 53.486,04 kr for §107.

For hver indskrevet borger er der en kontrakt mellem den anbringende kommune og botilbuddet.

Alle økonomiske midler, som Botilbuddet Lindersvold modtager, bliver brugt i overensstemmelse med budgettet, der har til formål at skabe et rummeligt og trygt bomiljø for beboerne, samt at yde pædagogisk støtte for unge, som ellers ikke ville formå, at få styr på deres eget liv.

Der bliver ført regnskab over alle økonomiske midler. Regnskaberne bliver revideret efter gældende regler.

Hvad bruges pengene på opholdsstedet til?

Alle økonomiske midler, som Botilbuddet Lindersvold modtager bliver brugt i overensstemmelse med budgettet der har til formål at skabe trygge og rummelige rammer for beboerne på stedet.

I forhold til omsætningen i 2019 fordeler sig nogle af omkostningerne således:

58 % løn
17,2 % ejendomsudgifter, herunder husleje, vedligeholdelse, el, varme, vand og renovation.
1,8 %  kompetenceudvikling

Se mere på Tilbudsportalen her.

Har botilbuddet tegnet overenskomst?

Botilbuddet har ikke kunnet tegne overenskomst. Årsagen er, at ikke-offentlige bosteder kun kan lave ansættelseskontrakter med medarbejderne med én måneds opsigelse. Pædagogiske fagforeninger ønsker tre måneders opsigelse. Botilbuddet kan derfor kun yde én måneds opsigelse, fordi de anbringende kommuner, kontraktmæssigt kun vil godkende én måneds opsigelse ift. borgerkontrakterne.

Botilbuddet følger overenskomsten så vidt muligt.

Hvordan kan man komme til at arbejde på botilbuddet?

Medarbejderne på Botilbuddet Lindersvold besidder solide faglige kompetencer, holder af at etablere gode traditioner og rutiner samt at møde vores borgere med respekt og i øjenhøjde.

Nysgerrighed, vedholdenhed og fleksibilitet er også relevante egenskaber at have, samt vilje til at dele en interesse som beboerne i huset kan få gavn af – det kan være håndværk, hestehold, fitness eller anden sport, bageri, musik, teater eller andet.

Vi er altid på udkig efter kompetent og dedikeret personale, så kontakt venligst daglig leder Susan Henriksen, Tlf.: +45 22 74 28 68.
Sikker mail: susan@lindersvold.dk

Er botilbuddet en del af interessefællesskabet Tvind?

Botilbuddet Lindersvold er en del af et pædagogisk netværk som samarbejder omkring en række fælles arrangementer, bl.a. Vinterkoncerten, Sommerteater i Juelsminde, OL på Tvind og Efterårskoncerten.

Ejer botilbuddet selv sine bygninger?

Botilbuddet lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som fortrinsvis udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske bosteder.

Lejekontrakten, som opholdsstedet har indgået med Fælleseje, er godkendt af Socialtilsyn Øst.

Hvad er Fælleseje?

Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.

Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål.

Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejder for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.

Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.

Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.

Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.

Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.
Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed og landbrug.

Hvad er Lærergruppen?

Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70’erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande.

Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.

Er medarbejderne på botilbuddet en del af Lærergruppen?

Lederen er i Lærergruppen. De øvrige medarbejdere er ikke en del af Lærergruppen.

Er de sociale tilbud på Lindersvold selvstændige?

Botilbuddet Lindersvold drives af en nonprofit fond som har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Det samme gælder de øvrige sociale tilbud på Lindersvold. De er alle selvstændige enheder med hver deres bestyrelse. Alle midler anvendes af institutionerne efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriserede revisorer, og godkendes af de respektive bestyrelser og tilsynsmyndigheder.

Bruger botilbuddet frivillig arbejdskraft?

Nej. Botilbuddet bruger ikke frivillig arbejdskraft.

Er det muligt at komme i praktik på botilbuddet?

Opholdsstedet modtager praktikanter fra DRH Lindersvold som tager “Pedagogy for Change” uddannelsen. De studerende bliver ansat i 12 måneder som aktivitetsmedarbejdere, uden pædagogisk ansvar. De bidrager blandt andet med huslige aktiviteter sammen med de unge, som ledsagere på ture og ferier,  som medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter med mere – til stor gavn for fællesskabet på stedet.

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold